Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego została powołana w 1999 roku przez jedynego fundatora, którym była i nadal pozostaje Krajowa Rada Notarialna.

Od samego początku swej działalności Fundacja, najpierw pod nazwą: Centrum Naukowe Notariatu, a od 2012 roku pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, skupiała swe wysiłki na wspieraniu i prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową.

Dostrzegając potrzebę zaangażowania nowych technologii w służbie bezpiecznego, nowoczesnego obrotu prawnego, Fundacja rozszerzyła spektrum zainteresowań również na kwestie związane z cyfryzacją szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

Przez blisko dwadzieścia trzy lata swej działalności Fundacja podejmowała wiele cennych inicjatyw zarówno w zakresie impulsów dla rozwiązań legislacyjnych, jak również do debaty publicznej o zjawiskach istotnych z punktu widzenia obrotu prawnego.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o takich instytucjach prawa jak akt poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwo opiekuńcze, propozycja nadawania klauzul apostille, które były przedmiotem prac Fundacji.

 Fundacja na przestrzeni lat zarówno sama opracowywała wiele opinii i raportów, jak również zlecała ich sporządzenie. W ramach tych prac analizie poddawane były różne instytucje obowiązującego porządku prawnego, w tym chociażby oświadczenia o poddaniu się egzekucji sporządzane przez notariuszy.

Wiele uwagi zwłaszcza w ostatnim czasie Fundacja poświęciła projektom z zakresu architektury informatycznej notariatu, zarówno w aspekcie prawno-porównawczym, jak i postulatów de lege lata oraz de lege ferenda.

Przez wiele lat działania Fundacji w jej organach zasiadały postacie wybitne spośród notariuszy, jak też spoza ich grona, którym udało się ukształtować Fundację, jako swoistą platformę dyskusyjną - miejsce, w którym ścierają się z większą lub mniejszą siłą różne poglądy, ale zawsze w atmosferze ogromnej dbałości o kulturę dialogu. Owa różnorodność i dynamika w dyskusji publicznej zawsze były i są największą wartością zbudowaną przez Fundację.

Fundacja w obecnym składzie skupia w swych organach osoby zarówno ze środowiska notarialnego, jak i przedstawicieli nauki.

Oprócz pierwotnych celów, Fundacja postanowiła także skoncentrować swe działania na upowszechnianiu wiedzy prawnej w społeczeństwie oraz promowaniu i wdrażaniu rozwiązań, w tym przy wykorzystaniu nowych technologii, zmierzających do zapewnienia bez­pieczeństwa obrotu prawnego.

Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, a Fundacja jest często adresatem próśb o analizy i opinie projektów aktów legislacyjnych.

Fundacja współpracuje, między innymi z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedstawiciele Fundacji angażują się również pro bono, jako eksperci w opiniowanie i przygotowywanie projektów umów dla instytucji kultury.

W roku 2022 Fundacja w porozumieniu z Krajową Radą Notarialną podjęła działania, aby aktywnie uczestniczyć we współorganizowaniu Dnia Otwartego Notariatu oraz Dni Samorządowych.