Sprawozdania

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) ze względu na statutowe cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprawozdanie Fundacja sporządza odrębnie za każdy rok, w układzie i zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 2791 ze zm.).